top of page

Lokal massehåndtering på Lysthusflata

Med miljø og bærekraft i sentrum skal Salvesen & Thams Eiendom, i samarbeid med Orkla Mardahl AS, gjennomføre et unikt prosjekt med lokal massehåndtering i Orkland kommune – et midlertidig gjenvinningsanlegg knyttet til opparbeidelsen av boligfeltet Lysthusflata.En sirkulærøkonomisk tankegang

På verdensbasis opplever vi i dag dårligere tilgang på jordens ressurser, likevel økes bruken av den eksponentielt. Forbruket bidrar til både klimautslipp og avfalls- og forurensningsproblemer flere steder i verden. Dette er et globalt problem som krever at næringslivet må tenke nytt når det gjelder produksjon og forretningsutvikling – blant annet må ressursene kunne brukes om igjen.Med prosjektet «Lokal massehåndtering» tas miljø på alvor, og hovedmålet er nettopp å gjenbruke ressursene.


Et lokalt gjenvinningssystem

Lysthusflata ligger skjermet til i høyden, øst for Orkanger sentrum. Området troner like ovenfor boligfeltet Joplassen, kun en 6 minutters kjøretur fra sentrumskjernen og ikke mer enn 6 sekunder fra marka. Her skal det etableres 98 boligtomter.


Opparbeidelsen av alle disse tomtene og tilknyttede veier krever mye sprengning, i tillegg til fjerning, fylling og bearbeidelse av masser. Målet er å kunne redusere massetransporten til et minimum, ved å ha en midlertidig stasjon på samme sted som massene hentes ut. På denne måten unngår man å flytte alle disse massene ut av planområdet, for så å transportere ny masse fra andre steder tilbake.


Klikk for å spille av video av prosess


Blant annet kan pukk benyttes som fyllmasser for veiene innad i området og til tomteopparbeidelsen.Massene kan også bearbeides til å bli grus, singel, sand, kompostjord eller grasjord som senere blir brukt i ulike faser av prosjektet. Det er behov for både drenerende fyllmasser til veier og tomter, grus til innkjørsler, og plenjord til hager og uteplasser på eiendommene.


All vegetasjonsmasse skal komposteres og omdannes til jord, mens fjellmasser skal knuses og videreforedles på stedet.Det legges stor vekt på miljø og bærekraft i form av minsket transportbehov, samt gjenbruk og gjenvinning av ressurser.

Fordelene med denne løsningen er flere. Blant de viktigste er en vesentlig redusering i tungtransport gjennom eksisterende bolig- og sentrumsområder, samt forbi skoler og barnehager. Med tanke på trafikksikkerhet langs veiene mellom Lysthusflata og det faste gjenvinningsanlegget på Grønøra, vil dette tiltaket bidra svært positivt.


I tillegg vil reduserte avstander med tungtransport bidra til bedre lokalklima, med mindre støy og støv langs veiene, og mindre slitasje på eksisterende veier.


En annen stor fordel med prosjektet er prinsippet med gjenbruk og gjenvinning av masser. Med et slikt tiltak vil området så å si være selvforsynt med masser gjennom store deler av byggeprosessen. Målsettingen er at > 95 % av massene skal gjenvinnes – mens < 5 % tilføres eksternt.Utklipp av gjeldende reguleringsplan for området.


Blant annet vil pukk bearbeides til tomtearbeidelse og drenerende masser i forbindelse med veg og tomter. Singel blir brukt til rørgater, ringmur og topplag på gårdsplasser, sand blir veggrus og kabeltrasé, mens kompostjord blir plen og jorddekking, og plenjord blir plen, grøntareal og lekeplasser.


Drømmer du om å bo på toppen av Orkanger? Les mer om Lysthusflata og meld din interesse nå.

Comments


bottom of page