top of page

Startskuddet har gått på Lysthusflata

Utbyggingen av Lysthusflata har startet – Orklands største eneboligfelt på 45 år. Les mer om prosjektet og meld interesse her.


Etter flere år med omfattende planlegging kan endelig utbyggingen av Orklands største boligprosjekt begynne. Her skal det etableres hele 98 boligtomter, les mer om Lysthusflata.
98 boligtomter på toppen av Orkanger

Alle 98 boligtomtene skal være ferdig opparbeidet og byggeklare ved årsskiftet 23/24, i god tid før byggeaktiviteten starter. Det meste av tomten vil være klargjort før salg, mens resterende arbeid gjennomføres i tett samarbeid med den enkelte tomtekjøper. På denne måten sikres du som kjøper tilpasningen du ønsker til akkurat din drømmetomt.Prosjekt Lokal massehåndtering

Orkla Mardahl AS starter arbeidet med å etablere infrastrukturen i planområdet, slik som veger, avløp, gatelys, lekeplasser og lignende. Dette skjer ved å fjerne overskuddsmasser som ligger over fjellpartiene, for så å sprenge fjellet der det er behov for det. Disse massene flyttes til området for lokal massehåndtering, hvor de blir sortert og bearbeidet slik at de kan gjenvinnes til andre utnyttbare masser og fraksjoner.


Et så omfattende byggeprosjekt krever omstendelig planlegging med flere tilpasninger og tiltak. Det er mange hensyn som må ivaretas, men heldigvis er det mulig.Med hensyn til friluftslivet

Vi vet at Ulvåsveien er godt brukt av lokalbefolkningen, og at mange benytter vegen gjennom hele året. Målet er derfor å gjennomføre anleggsarbeidene uten å føre til større negative konsekvenser for bruk av frilufts- og nærmiljøområdet.


Anleggsområdet skal være tydelig merket under hele prosjektperioden. Det vil ikke være til hinder for fremkomst til Ulvåsen eller Ulvåsmarka, verken for myke trafikanter eller kjøretøy. Skulle det likevel være nødvendig å stenge av eksisterende stier og turveger vil det skiltes til midlertidige traséer. Dersom Ulvåsvegen må stenges vil dette utføres i en tid på året hvor det er minst ulempe for trafikken. Regulerte turtraséer og stier gjennom det nye boligfeltet vi dessuten etableres og ferdigstilles i en så tidlig fase som praktisk mulig.
Ivaretar nærområdet

Anleggsfasen vil naturligvis føre med seg noe støyende aktiviteter, og det er derfor iverksatt en rekke tiltak for å ivareta nærmiljøet for utilfredsstillende støybelastning.


Blant annet vil masseflytting og sprengningsarbeid foregå primært hverdager i tidsrommet 07.00 - 15-00. Sjåfører er instruert til å kjøre rolig og det benyttes maskiner som produserer begrenset med støy. I tillegg vil det iverksettes særskilte tiltak i forbindelse med etablering og drift av knuseverk i form av støyvoller, alternativt skjermvegg med støymatter. Det vil også gjennomføres stadige målinger av støy og rystelser.


Støv og luftforurensing skal ikke gi vesentlige ulemper for verken mennesker, dyr eller planter. Veier og fortau, samt anleggskjøretøy vil rengjøres regelmessig. Mye av arbeidet vil også foregå vinterstid. Jordlevende organismer og tilstanden til vannforekomster skal ikke påføres unødige skadevirkninger som følge av anleggsarbeidene.


All bygging fører med seg avfall, og for dette prosjektet vil det i stor grad dreie seg om generelt entreprenøravfall som emballasje og lignende. Som nevnt skal all masse i prosjektet gjenvinnes og gjenbrukes. Alt annet avfall kildesorteres og leveres godkjent mottak.
Et bærekraftig prosjekt

Miljø og bærekraft har vært en rød tråd gjennom hele prosjektet. Og målet med en lokal gjenvinningsstasjon som gjør det mulig å gjenbruke massene skal komme alle til gode, både når det gjelder bærekraft for naturen, men også menneskene og dyrene i den.コメント


bottom of page